sisli.edu.tr için tıklayın

PROGRAMLAR

 Anasayfa / programlar
ADALET PROGRAMI
 • Hukuk ve adalet binlerce yıldır önemini korurken, globalleşen dünyanın getirdiği kolaylıkların yanında, çözümlenmesi gereken sorunlar da artmaktadır. Buna bağlı olarak, dünyanın her yerinde hukuk uygulayıcılarına olan ihtiyaç arttığı gibi, hukuk uygulamasında ara eleman ihtiyacı da günden güne artmaktadır. Adalet programı, hukuk uygulayıcısı olan hakim, savcı, avukat gibi mesleklerin iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan tüm ara kademe eleman ve yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlar.

  >>Program Detay
AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI
 • Ağız ve diş sağlığı teknikerliği programının amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir. Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ve “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” unvanı verilir. Bu bölümden mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Ağız ve diş sağlığı teknikeri diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar,hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur.

  >>Program Detay
ANESTEZİ PROGRAMI
 • Anestezi Programı

  Anestezi Programının temel amacı; anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesinde, sürdürülebilmesinde ve sonlandırılmasında anestezi uzmanına yardımcı olacak çağdaş, bilgi ve donanıma sahip,sorun çözme yeteneği gelişmiş,yüksek iletişim becerisine sahip,ekip çalışmasını benimsemiş ,bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden anestezi teknikeri yetiştirmektir. İki yıllık eğitim süresince öğrencilere anestezi, ameliyathane,yoğun bakım ve ağrı ünitelerinde uygulayabilecekleri teorik bilginin verilmesi, kardiopulmoner resüsitasyon konusunda deneyim kazandırılması ,ameliyathanede kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi ve alt yapısının stajla desteklenmesi amaçlanmıştır. Anestezi işlemlerinin güvenli bir şekilde başlatılması, sürdürülebilmesi ve sonlandırılmasında anestezi uzmanına yardımcı olacak nitelikli sağlık teknikerlerinin yetiştirildiği bir programdır. Anestezi teknikeri, anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol eder, uygulanacak anestezi yöntemine göre gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlar. Bilim ve teknolojideki değişiklikler Cerrahi tedavi yöntemlerinin de hızla gelişmesini sağlamıştır ve nitelikli sağlık teknikerlerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

  >>Program Detay
AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI
 • Ameliyathane Hizmetleri Programı ; ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanmasın ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve işlemleri yapan ve uygulama açısından destek veren sağlık personelinin eğitimini ve öğretimini gerçekleştiren bir programdir. Ameliyathane Hizmetleri programını bitirenlere “Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri” ünvanı verilir.

  >>Program Detay

AŞÇILIK PROGRAMI
 • Aşçılık Programı, özellikle son yıllarda ülkemizde gelişmeye başlayan ve devam edecek olan yiyecek-içecek sektörünün üretim ayağında çalışacak, gerekli bilgi ve becerilere sahip, vizyonu geniş, yabancı dile hâkim, hedefleri büyük, gelişime ve iletişime açık, bir takımın parçası olabilen, besin hijyeni, dünya mutfağı ve yerel mutfaklar gibi konularda uzman, nitelikli ve sektörüne yön veren profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  >>Program Detay
BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI
 • Finansal piyasaların temelinde yer alan banka ve sigorta sektörleri, genç nüfus yoğunluklu olan, gelişen Türkiye ekonomisinde son derece önemli bir yere sahiptir. Nitelikli meslek personeline ihtiyacı olan bu sektörler, alanında eğitim almış ve kendini sektörün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmiş mezunları beklemektedir. Bankacılık ve Sigortacılık Programı'nın amacı; bankacılık, sigortacılık ve finans piyasaları hakkında bilgi sahibi, bankacılığın ve sigortacılığın temel işlevlerini bilen, müşteri ilişkileri yönetiminde beceri kazanmış, sektörde yoğunluklu olarak kullanılan bilgisayar uygulamalarını kullanabilen nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

  >>Program Detay
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI
 • Çocuk Gelişimi Programı; 0-6 yaş arası (okul öncesi), gerek normal gelişim gösteren, gerekse özel eğitim ihtiyacı olan çocukların beceri ve davranışlarını geliştirmek, sahip oldukları yeteneklerin farkına varmalarını sağlamak amacıyla sürekli kendini geliştirebilen, bilgisayar, drama, müzik vb. eğitimleri veren, nitelikli yardımcı eğitmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  >>Program Detay
DIŞ TİCARET PROGRAMI
 • Son yıllarda ülkemizde dış ticaret alanında ciddi gelişmeler yaşanmış, ülkemizin dış ticaret hacminde yadsınamayacak artışlar görülmüştür. Ülkemizin uluslararası ticaretteki başarısı, önceki yıllara oranla dış ticaret sektörüne olan eğilimi bir hayli artırmış, bu da eğitimli eleman ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Öğrencilerimize tüm başlıklarıyla verilecek dış ticaret eğitimi, bu alandaki talepleri karşılayacak bireyler yetiştirmeye yönelik olacaktır.

  >>Program Detay
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ PROGRAMI
 • Türkiye'de son yıllarda Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci hedeflenmiştir. Hızlı küreselleşme süreci, giderek artan teknolojik yenilikler, ülkelerin insan kaynaklarını geliştirmeye yönelmesine neden olmuştur. Santral sinir sistemi bozukluklarıyla seyreden hastalıkların bozukluklarını tespit etmekte yararlanılan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek meslek yüksekokulu düzeyinde eğitim görmüş elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programı bitirenlere ön lisans dipoması verilir. Elektronörofizyoloji programına girmek isteyen öğrencilerin, insan sağlığı ile ilgili olan bu konuda, direkt hasta ile ilişkili olduklarını bilmeleri gereklidir. Elektronörofizyoloji nöroloji ve fizyolojinin önemli bir dalı olup bu mesleği seçeceklerin mesleki performanslarının ve araştırma isteklerinin çok iyi düzeyde olması gerekmektedir. Epilepsi ve diğer paroksismal hastalıklar ve bilinç bozuklukları, yaşayan her birey için hayati önem taşımaktadır. Özellikle epilepsi ve benzer durumların tanı ve ayırıcı tanısında elektroensefalografi (EEG) en önemli tanı yöntemidir.

  >>Program Detay
FİZYOTERAPİ PROGRAMI
 • Fizyoterapi (Fizik Tedavi), doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından tanısı konup fizyoterapist tarafından tedavisi belirlenen hastalara gerekli fizik tedavi ve rehabilitasyon programını sağlar. Fizyoterapi (Fizik Tedavi) teknikeri ise hastanın tedavisi için gerekli ekipmanın hazırlanması, çok tekrar gerektiren yardımlı ve gözetimli egzersizlerin yaptırılması, hasta veya engelli bireylerin yaşantılarını sağlıklı, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olabilmelerini sağlamak amacıyla, fizik tedavi egzersiz ve hidroterapi uygulamalarını hekim ve fizyoterapist denetiminde yapan kişidir. Bu bağlamda amacımız; doğru, eksiksiz, kaliteli ve uluslararası standartlarda eğitim vererek, Fizyoterapi (Fizik Tedavi) Teknikerliği mesleğinin etik prensiplerini benimseyen, mesleki ve bilimsel olarak yeterli donanıma sahip, bilginin ve bilimin evrenselliğine inanan, etik ve akademik değerlere bağlı olan, insan haklarına saygılı, ilerici ve yenilikçi fizyoterapi teknikerleri yetiştirmek olup sağlık hizmetlerinde yaşanan hızlı değişime paralel olarak özel ve kamuya ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek kalifiye elemanlar mezun etmektir.

  >>Program Detay
GRAFİK PROGRAMI
 • Programın temel amacı; Yardımcı grafik tasarımcı adaylarının çalışma alanlarına giren konularda araştırmacı ve yaratıcı güce sahip olmalarını sağlamaktır. Programda yetişen grafik tasarımcıların kültürlü, toplumun estetik zevklerini geliştiren, grafik buluşları uygulama alanlarına aktaran, imgelere akıl yoluyla yeni fonksiyonlar kazandırabilen, içinde yaşadığı toplumun kültür değerlerini çağdaş bir yorum ile yeni sentezlere ulaştıran kişiler olmaları hedeflenmektedir.

  >>Program Detay
İÇ MEKAN TASARIMI PROGRAMI
 • İç Mekan Tasarımı bölümünün amacı; iç mekanların amaca ve ihtiyaca uygun düzenlenmesi ve kullanıcıların fonksiyonlarına cevap verebilecek fiziksel ve teknolojik donanıma sahip olması için gerekli çalışmaların yapılması konularında uzman, sanat ve tasarım alanında özgün fikirler üretebilen yaratıcı kimlikli ve çağdaş profesyoneller yetiştirmektir.

  >>Program Detay
İLK ve ACİL YARDIM PROGRAMI
 • Bu program ile acil durumlarda hastaya en doğru ilk ve acil müdahalelerin yapılması ile hasta nakli sırasında izlenecek adımlar konusunda uzmanlaşmış sağlık çalışanları yetiştirilir. Paramedik olarak da tanımlanan sağlık teknikerleri ambulans ve acil sistemindeki yeni açılımlar sonucu önemli ve zorunlu çalışanlar haline gelmiştir. Labaratuvar ve staj destekli eğitimlerin yanı sıra ambulans incelemesi sayesinde uygulama yapma imkanına da sahip olan öğrenciler; temel yaşam desteği uygulamasında da ehil olarak mezun olurlar. Ve iki yıllık program sonunda “İlk ve Acil Yardım Programında Ön Lisans” diploması verilir.

  >>Program Detay
MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI
 • Mimari restorasyon programının amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen nitelikli, teorik ve pratik bilgiyi bir arada kullanabilen, teknolojik olanakları değerlendirerek korunması gerekli kültür varlıklarını gelecek kuşaklara aktarabilecek, insiyatif kullanabilecek öğrenciler yetiştirmektir. Mimari Restorasyon Teknikeri veya Restoratör, devlet kurumları ve özel sektör içerisinde yer alan mimarlık ofislerinde çalışma imkanına sahiptir. Mezun olduğu alana ilişkin olarak, başta eski eser niteliğindeki taşınabilir ve taşınamaz kültür varlıklarının belgelenmesi niteliğinde envanter ve rölöve çalışmaları ile restitüsyon ve restorasyon projelerinde çalışabilirler.

  >>Program Detay
MODA TASARIMI PROGRAMI
 • Moda tasarımı toplumun farklı kesimlerinde, özellikle genç neslin yenilik ihtiyacını ve yenilikçilik arayışını karşılamak üzere oluşan endüstriyel tasarım alanıdır. Moda tasarımı programı; Giyim arayışı ve bu yönde gelişen eğitim ihtiyacını karşılamak üzere, yeni nesil tekstil ürünlerini kullanarak veya standart malzemelerle giyim formunu güncel anlayışın ihtiyacına cevap verecek şekilde tekrar yorumlayan bir sanatsal tasarımı bölümüdür. Programımız sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak; moda olgusunu, tasarım kriterlerini, moda trendlerini, konfeksiyon bilgisini, aksesuar tasarım ve üretim tekniklerini kapsayan bilgisayar destekli ve proje tabanlı ders içerikleriyle, yeterli ve güncel bilgilerle donanmış bireyleri iş dünyasına kazandırmayı hedeflemektedir. Çağdaş moda anlayışına sahip, teorik ve pratik eğitimi birlikte almış, yaratıcılıkta uzmanlaşma yanında, güçlü görsel ve iletişimsel yeteneklere ve üretim bilgisine sahip çalışanların yetiştirilmesi esas alınmıştır.

  >>Program Detay
ODYOMETRİ PROGRAMI
 • Odyometri Programında; işitme ve işitme kayıplarının ölçülerek değerlendirilmesi alanında çalışma yapabilecek önlisans düzeyinde eğitim görmüş teknik sağlık elemanı yetiştirilmektedir. Odyometri bölümünden mezun olanlar “Odyometrist” adı altında “Sağlık Teknikeri” unvanı almaktadırlar.

  >>Program Detay
RADYOTERAPİ PROGRAMI
 • Radyoterapi programında; radyasyon onkoloğuna tedavi sırasında ve sürecinde yardımcı olabilecek nitelikli radyoterapi teknikerlerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda program dahilinde verilen Anatomi, Fizyoloji, Temel Onkoloji, Radyoterapi Fiziği, Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji, Radyolojik Anatomi, Radyobiyoloji ve Nükleer Tıp, Klinik Onkoloji, Patoloji, İlk Yardım, Radyoterapi, Radyasyon Sağlığı ve Radyasyondan Korunma, Radyoterapi Cihazları, Bilgisayarlı Tedavi Planlaması gibi temel ve branş dersler öğrencilere sunularak radyoterapi alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirilmektir. Radyoterapi teknikerleri çalıştıkları bilim dalında; radyasyon tedavisini planlama, uygulama bilgi ve becerisine sahip olurlar.

  >>Program Detay
RADYO ve TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı, görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, etik ilke ve değerlere bağlı; üreten ve fark yaratan profesyonel medya çalışanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

  >>Program Detay
SAÇ BAKIMI ve GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI
 • Günümüzde gelişen bilim ve teknolojiye bağlı olarak Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümünün yapısı ve önemi kişilere hizmet veren bir bölüm olmasından dolayı sürekli gelişmektedir. Bölümümüzde insan sağlığının hayati önemi üzerinde ele alındığında alanda çalışacak eğitimli ve profesyonel elemanlara çok sayıda ihtiyaç vardır. Mesleğin uygulamasında gelişen teknolojilere paralel olarak, bilgisayarın yoğun kullanımı sağlanarak mezun olacak öğrencinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve alışkanlıklarla donatılması ve bu donanımı etik davranışlar içinde, Atatürkçü, kültürel değerlerini koruyan nitelikte uzman yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

  >>Program Detay
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI
 • Sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık kuruluşlarında yöneticilere yardımcı olacak veya alacağı iyi eğitimle yönetici olarak çalışacak elemanlar yetiştirmektir. Özel ve kamu sağlık merkezlerinin ihtiyaçları arttıkça, sağlık ve yönetim hizmetlerine aynı derecede vakıf ve bu alanda eğitim almış “Sağlık Yöneticileri” sektörde daha rahat yer bulacaklar ve sağlıkta hizmet kalitesini arttıracaklardır.

  >>Program Detay
SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI
 • Spor alanındaki teknolojik gelişmeler, bu gelişmeler sayesinde uluslararası organizasyonlarda gözlenen başarılar ve sporun günümüz toplumlarında kazandığı büyük önem bu alandaki yönetimi önemli kılmaktadır. Spor faaliyetleri bölgesel, ulusal ve uluslararası etkinliği açısından değerlendirildiğinde nitelikli insan kaynakları ihtiyacı da karşımıza çıkmaktadır. Programımız, çağdaş spor yönetimi yaklaşımı çerçevesinde, yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip halinde çalışmaktan hoşlanan, sorumluluk sahibi, teknolojiye hâkim, bu beceriyi uygulamada başarıya taşıyabilen bir bilgi yönetimi anlayışı ve tüm bu özellikleri spor yönetimi faaliyetlerinde değerlendirebilecek mesleki beceriye sahip bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

  >>Program Detay
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI
 • Özel ve devlet hastanelerinin, üniversite hastanelerinin, özel görüntüleme merkezlerinin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve dispanserlerin radyoloji bölümlerinde hastalıkların tanısında en önemli elemanlardan biri sağlık teknikerleridir. Tıbbi görüntüleme teknikleri programının amacı hastalıkların tanısında kullanılan radyolojik tanı ünitelerinde (MRG, BT, Röntgen, Anjiyografi, Kemik Dansitometri, Nükleer Tıp vb.) çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip sağlık teknikerleri yetiştirmektir.

  >>Program Detay

TIBBİ DOKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının temel amacı, sağlık hizmetlerinin temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetimine hâkim, basılı ve elektronik ortamda kayıtlı bilgiyi derleyen, düzenleyen ve hizmete sunan, etkin iletişim kurabilen, etik kurallara bağlı nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. Tıbbi sekreterler özel ve kamu, kurum ve kuruluşlarında; hastanın randevu hizmetlerini düzenleme, kabul işlemlerini yapma, hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirme, hastaya ait kayıtları tutma, idari ve tıbbi ünitelerde ki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütme, hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivleme ve hizmete sunma, hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma ve kodlama işlemlerini yapma, tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleme ve bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları periyodik olarak ilgililere rapor etme görevlerini yerine getirirler.

  >>Program Detay

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının Amacı; Turizm ve benzer alanlarda gelişmelere katılarak onlara yön veren, ulusal ve uluslararası düzeyde turizm uygulamalarında mükemmele ulaşmayı hedefleyen, kurumsal ve sosyal sorumluluğu benimsemiş,çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış turizmin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen bireyler yetiştirmektir.

  >>Program Detay

UYGULAMALI İNGİLİZCE ve ÇEVİRMENLİK PROGRAMI
 • Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik Programı, İngilizce çeviri alanında faaliyet gösterecek, sektörle ilgili çeşitli işletmelerde görev alabilecek meslek elemanlarının yetiştirildiği bir üniversite önlisans programıdır. Yabancı dili en etkin şekilde kullanmaya yönelik, değişik sektörel alanlara ilişkin olarak hem kuramsal, hem de pratiğe dayalı bir eğitim sunar.

  >>Program Detay

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI
 • Dünyada ve ülkemizde tıp alanında gelişmeler sağlık hizmet kalitesindeki artış ve nüfus hareketliliğinde oluşan değişimler genç nüfusun azalıp yaşlı nüfusun artmasına neden olmuş, aynı zamanda ülkemizdeki geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi; sosyal hizmet alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur. Bu alanda diğer meslek elemanlarının yanı sıra yaşlı bireylerle uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek, yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur. Bu nedenle programdan yararlanacak öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını alışkanlık haline getiren ve uygulatan sağlık teknikeri olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.

  >>Program Detay

 •   Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:100
  34394, Şişli / İSTANBUL
 •   444 78 68
 •   +90 (212) 250 95 53
 • Whatsapp
 • 0542 334 78 68 - 0532 653 33 98
 • info@sisli.edu.tr

Instagram